Nota prawna

 • Nota prawna określa warunki dotyczące użytkowania serwisu ubezpieczeniowego Nadzieja Ubezpieczenia i odnosi się do wszystkich jego użytkowników. Korzystanie z zasobów serwisu oznacza bezwarunkową akceptację  wszystkich  poniższych  warunków.
 • Serwis Nadzieja Ubezpieczenia  jest aplikacją internetową przeznaczoną do obsługi ubezpieczeń wspomagającą pracę współpracujących z serwisem pośredników ubezpieczeniowych.
 • Serwis do obsługi ubezpieczeń został przygotowany przez Mutual Credo (Nadzieja Ubezpieczenia) sp. z o.o. z siedzibą  w Poznaniu pod adresem os. Armii Krajowej 95, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000183559, kapitał zakładowy 155 000 zł, NIP 7781019959.
 • Mutual Credo (Nadzieja Ubezpieczenia) sp. z o.o. zastrzega, że wszelkie dane zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów. Udostępnione w serwisie dane mają charakter tylko i wyłącznie informacyjny. Na stronie  serwisu Użytkownik może uzyskać podstawowe informacje o produktach oferowanych przez współpracujących z serwisem pośredników ubezpieczeniowych.
 • Mutual Credo (Nadzieja Ubezpieczenia) sp. z o.o. informuje, że pomimo dołożenia należytej staranności w zapewnieniu aktualizacji i kompletności umieszczonych w serwisu danych, nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody Użytkownika serwisu powstałe w związku ze skorzystaniem lub brakiem umiejętności skorzystania przez Użytkownika z informacji tu zamieszczonych.
 • Mutual Credo (Nadzieja Ubezpieczenia) sp. z o.o. zastrzega sobie swobodne prawo dokonywania w dowolnym momencie, aktualizacji, modyfikacji, usuwania i dodawania informacji umieszczonych w serwisu, bez konieczności wcześniejszego powiadamiania o tym Użytkowników serwisu. Mutual Credo (Nadzieja Ubezpieczenia) sp. z o.o. może również w każdej chwili zawiesić na stałe lub okresowo prowadzenie serwisu lub też ograniczyć dostępność pewnych jego opcji lub usług.
 • Wszelkie prawa do całości serwisu internetowego Mutual Credo (Nadzieja Ubezpieczenia) sp. z o.o. są zastrzeżone. Znaki towarowe, wzory przemysłowe, firmy i nazwy handlowe wymienione w serwisie są chronione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Ich wykorzystywanie wymaga pisemnej zgody Mutual Credo (Nadzieja Ubezpieczenia) sp. z o.o.
 • Użytkownik ma prawo do pobierania i drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego Mutual Credo (Nadzieja Ubezpieczenia) sp. z o.o. pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Mutual Credo (Nadzieja Ubezpieczenia) sp. z o.o. Żadna część tego serwisu internetowego  nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych w szczególności kopiowana, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub w inny sposób wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody (Mutual Credo) Nadzieja Ubezpieczenia sp. z o.o.

Ochrona danych osobowych Klientów obsługiwanych przez serwis Nadzieja Ubezpieczenia - zobowiązanie do zachowania poufności danych osobowych.

 • Mutual Credo (Nadzieja Ubezpieczenia) sp. z o.o. informuje, że jednych z naszych priorytetów jest zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych przez nas usług. Wszelkie powierzone nam przez Klienta informacje, w tym dane osobowe, przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wewnętrznymi procedurami oraz przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii informatycznych zapewniających optymalne bezpieczeństwo.
 • Informujemy, że sposób i zakres przetwarzania danych osobowych zależy od udzielonej w tym zakresie przez Klienta zgody oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawnych.
 • Zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.  (Dz. U. 02.101.926 z póź. zm.) Klientowi przysługuje min. prawo do żądania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania jego danych osobowych, dostępu do danych osobowych, żądania uzupełniania, uaktualnienia, zmieniania tych danych, otrzymywania informacji o udostępnianiu jego danych osobowych innym podmiotom.