Klaster Anula

O projekcie "Klaster Ubezpieczeniowy ANULA"

Celem głównym projektu jest zwiększenie dochodów osobistych bądź dochodów rodzinnych osób zainteresowanych uczestnictwem w tym projekcie, może być także alternatywą na dywersyfikację obecnych dochodów mieszkańców obszarów wiejskich. Ma on też przyczynić się do pozyskania przez jej uczestników, dodatkowych umiejętności z zakresu technik komunikacji z klientem.

Uzyskanie w ramach projektu dostępu do nowoczesnych technologii informatycznych zapobiegnie wykluczeniu informacyjnemu jego uczestników ze społeczeństwa informacyjnego. W ramach realizowanego procesu edukacyjnego i szkoleniowego projekt umożliwi każdemu z uczestników łatwiejszy dostęp do nowej wiedzy i stymulował będzie poczucie innowacyjności z udostępnionego przez lidera na potrzeby projektu know-how. Nabycie przez uczestników dodatkowych nowych umiejętności i kompetencji będzie szansą na ich własny indywidualny wszechstronny rozwój, również w zakresie szeroko rozumianej przedsiębiorczości i prowadzenia własnej działalności gospodarczej (samozatrudnienia), co przełoży się na większą rynkową konkurencyjność nowych firm i stanowić będzie o innowacyjnym modelu takiego biznesu.

W ramach powołanego klastra planowane jest budowanie sieci współpracy pomiędzy powstającymi nowymi firmami, jak i tymi uczestnikami, którzy nie założą własnych firm, a innymi uczestnikami rynku ubezpieczeniowego. Zwiększy to również pośrednio potencjał rozwojowy powoływanych Klubów Ubezpieczonych Nadzieja. Kreowanie innowacyjności i wdrażanie nowych technologii oraz reprezentowanie wspólnych interesów stanowić będzie najważniejszy obszar współpracy w klastrze.

Oczekiwana zmiana świadomości społecznej w zapobieganiu wypadkom, poprzez zwiększenie działalności prewencyjnej w zakresie ochrony ubezpieczeniowej i kreowanie postaw proubezpieczeniowych w kontekście ochrony zdrowia i życia oraz ochrony majątku jest celem uzupełniającym tego projektu.

Realizacja projektu ma ponadto, zwiększyć skuteczność dotychczasowych działań instytucji rynku pracy na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, osób młodych wchodzących na rynek pracy do 30 roku życia, ale także osób powyżej 50 roku życia. Beneficjenci projektu, którzy bedą kierowani przez urzędy pracy objęci będą indywidualnymi planami działania aby zwiększyć ich szanse na podjęcie oraz utrzymanie zatrudnienia.

Wszelkie podjęte działania w ramach projektu są zgodne z polityką równych szans oraz uwzględniają aspekty zrównoważonego rozwoju, a użyte w projekcie narzędzia informatyczne i informacyjne stanowią kluczowy element wspierający politykę społeczeństwa informacyjnego.

Strona programu: www.klasteranula.pl »