Pożytek publiczny

Organizacja pożytku publicznego

Organizacja prowadzi społecznie użyteczną działalność pożytku publicznego, o której mowa w ustawie z dnia 14 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sferze zadań publicznych obejmujących zadania w zakresie:

Działalność pożytku publicznego organizacja prowadzi na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, które mają szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.

 1. Ochrony i promocji zdrowia.
 2. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 3. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
 4. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym działalność prowadzona odpłatnie lub nieodpłatnie.
 5. Działalności charytatywnej działalność prowadzona nieodpłatnie.
 6. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 7. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 8. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 9. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
 10. Wypoczynku dzieci i młodzieży.
 11. Turystyki i krajoznawstwa.
 12. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
 13. Upowszechniania i ochrony praw konsumentów.
 14. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 15. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 28 maja 2014 roku przyznał Spółce status organizacji pożytku publicznego.

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym - 0000183559
https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu