Społeczna odpowiedzialność

Nasza społeczna odpowiedzialność

W poszukiwaniu naszej szansy i w odpowiedzi na rosnące oczekiwanie społeczne w obszarze ubezpieczeń gospodarczych wdrażamy standardy i narzędzia biznesowe odpowiedzialnej przedsiębiorczości. Regułą staje się dla nas przejrzystość działań we wszelkich obszarach naszej działalności gospodarczej, zwłaszcza w kontekście zmieniających się oczekiwań etycznych coraz bardziej świadomych ubezpieczonych przez nas konsumentów. Etyka kupiecka czy też zasady dobrych praktyk realizowane są przez nas od zawsze, ale dopiero teraz stały się one naszym dobrowolnym zobowiązaniem, naszym dobrym obyczajem, wysokim standardem etycznym czy wręcz długo oczekiwaną normą konsumencką. W relacjach z ubezpieczonymi konsumentami czujemy się odpowiedzialni za oferowane produkty ubezpieczeniowe i usługi ubezpieczającego, staramy się ograniczać potencjalne sytuacje konfliktowe, a każdemu ubezpieczonemu umożliwiamy kontakt z nami.

Naszym nadrzędnym celem jest prowadzenie działalności biznesowej w sposób inteligentny, zrównoważony i integracyjny. Wspólnie z pracownikami i firmami współpracującymi staramy się być firmą odpowiedzialną społecznie i przenosić pozytywne relacje na naszych interesariuszy. W tych relacjach, jako firma, jesteśmy zobowiązani do budowania wzajemnego zaufania i ciągłego doskonalenia sposobu, w jaki pracujemy i komunikujemy się z otoczeniem.

Tworzymy wizję biznesu przyszłości, czyli firmy, która prowadzi efektywną ekonomicznie działalność, stosując we wszystkich swoich działaniach zasadę odpowiedzialności, transparentności, otwartości oraz innowacyjności rozwiązań. Działamy w ścisłej współpracy z partnerami biznesowymi i społecznymi. Naszą markę i reputację budujemy na etycznym postępowaniu opartym na poznańskiej „dobrej robocie”. Nasz przyszły sukces w dużej mierze będzie zależał przede wszystkim od poziomu satysfakcji klientów i ubezpieczonych konsumentów.

Podejmowane przez nas działania mają na celu wspieranie ubezpieczonego konsumenta poprzez rzecznictwo dla ustanowionych na jego rzecz praw wynikających z Karty Praw Ubezpieczonego. Promowanie bliskiej współpracy pomiędzy ubezpieczającym, brokerem a ubezpieczycielami, poprzez poszukiwanie nowych metod współpracy, ma służyć zapewnieniu w przyszłości bardziej przyjaznych produktów ubezpieczeniowych i lepszej obsługi przy realizacji świadczeń, likwidacji szkód oraz wypłacie odszkodowań. Wzmocnienie roli ubezpieczonego konsumenta we współpracy z otoczeniem instytucjonalnym i społecznym ma uczynić go bardziej świadomym podmiotem swoich praw i nałożonych na niego obowiązków. W ramach działań związanych z naszym zaangażowaniem społecznym przygotowaliśmy i wdrożyliśmy również Kodeks dobrych praktyk. Jako firma nastawiona na zrównoważony rozwój w obszarze odpowiedzialnej konsumpcji prowadzimy kampanię marketingową „Ubezpieczaj się świadomie”.

Zdajemy sobie sprawę, że wpisanie się ze społeczną odpowiedzialnością we wszystkie aspekty naszej działalności biznesowej i poddanie się ocenie oraz informowanie o skutkach takich działań będzie wymagało od nas teraz, jak i w przyszłości śmiałych, niestandardowych zachowań oraz innowacyjnych rozwiązań.

Pozytywne wartości wynikające z wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności kierujemy do otoczenia i środowisk, w których mieszkamy i pracujemy, do naszych klientów i ubezpieczonych konsumentów, do ubezpieczycieli i firm oraz instytucji, z którymi współpracujemy. Jesteśmy przekonani, że wdrażane przez nas działania, nasze zaangażowanie społeczne i harmonijny rozwój nie są możliwe bez uwzględnienia praw i potrzeb otoczenia oraz społeczności, w których funkcjonujemy biznesowo.

W naszych działaniach promujemy otwartość, wspieramy postawy empatyczne wśród naszych współpracowników i zachęcamy ich do wspólnego aktywnego udziału w akcjach charytatywnych oraz do współpracy z lokalnymi społecznościami. Współorganizujemy różne wiejskie imprezy i jesteśmy obecni we wszystkich tych działaniach, które wymagają naszego wsparcia.Już od paru lat na terenie powiatu gostyńskiego realizujemy – wspólnie z organizacjami pozarządowymi, przedszkolami, szkołami podstawowymi – projekt „Wio, koniku”, którego celem jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej. W naszym nowym projekcie „Ubezpieczenie rodziny”, na wzór instytucji "family advocacy" funkcjonującej za granicą, podejmujemy się roli rodzinnego adwokata i rzecznika strzegącego praw ubezpieczonego członka rodziny oraz roli konsultanta w zakresie praw osób ubezpieczonych.

W innym naszym projekcie, w celu identyfikacji potrzeb i oczekiwań związanych z ubezpieczaniem się mieszkańców wsi oraz zapotrzebowaniem na ochronę ubezpieczeniową ich życia, zdrowia oraz majątku, prowadzimy na terenie wybranych wsi na terenie powiatu gostyńskiego specjalistyczne badania marketingowe. Nasi ankieterzy odwiedzają wybrane gospodarstwa rolne oraz gospodarstwa domowe i wspólnie z mieszkańcami wypełniają odpowiednio przygotowane ankiety.

W wielu innych realizowanych przez nas projektach współpracujemy z lokalnymi samorządami i radami sołeckimi. Te projekty wspierane są w zakresie merytorycznym przez pracowników naukowych Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Świadomi roli, jaką możemy odgrywać na polskim rynku ubezpieczeniowym, dbamy jednocześnie o rozwój świadomości prawnej i ubezpieczeniowej w społeczeństwie. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą udzielamy wszystkim zainteresowanym – aktualnym i potencjalnym ubezpieczonym – odpowiedzi na kierowane do nas pytania, informujemy o świadczonych przez nas usługach i oferowanych produktach ubezpieczeniowych, w tym o korzyściach, możliwych konsekwencjach oraz prawach i obowiązkach ubezpieczonych związanych z korzystaniem z tych produktów i usług.

Podjęta przez nas inicjatywa i zaangażowanie społeczne mają służyć utrzymaniu pozytywnego wizerunku naszej firmy, akceptacji społecznej dla naszych działań oraz rozwijaniu nowych działalności. Odpowiedzialność społeczna ma nas inspirować do projektowania nowych innowacyjnych usług i produktów ubezpieczeniowych, promować zdrowy tryb życia, a poprzez działania prewencyjne – zapobiegać wypadkom.

Zarząd Spółki
Mutual Credo (Nadzieja Ubezpieczenia) sp. z o.o.