Nadzieja Ubezpieczenia

Mutual Credo (Nadzieja Ubezpieczenia) - organizacja pożytku publicznego w swoim programie DAJEMY RADĘ (www.dajemyrade.org) jako promotor zdrowia prowadzi działania promujące zdrowie i zdrowy styl życia skierowane do szerokiej grupy społecznej - konsumentów. Podejmuje działania umożliwiające konsumentom-obywatelom i lokalnym społecznościom krzewienie zdrowego stylu życia i tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu. Podstawowym celem tych działań jest aktywizowanie społeczności lokalnej do działań na rzecz zdrowia, popieranie i rozwijanie postaw prozdrowotnych, rozwijanie wiedzy i umiejętności w promowaniu zdrowia własnego i innych. Program oparty jest na modelu, w którym zasadnicze działania promotora zdrowia (rozumianego jako organizacja społeczna) potraktowano dwutorowo. Po pierwsze, są to przedsięwzięcia z zakresu wywierania wpływu społecznego, skierowane głównie w obszar uwarunkowań podmiotowych.

Drugie to działania polegające na wprowadzaniu zmian społeczno-organizacyjnych, kierowane w obszar środowiskowy. Od ponad dwóch lat w ramach działalności pożytku publicznego w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów na rzecz ogółu społeczności prowadzony jest Klub Nadzieja. Klub wspiera ochronę prawa członków klubu do informacji, edukacji i organizowania się w celu partycypacji obywatelskiej i stymulowania tworzenia polityk w sferze ochrony i promocji zdrowia. W ramach działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych realizowane są następujące projekty: Gildia Nadzieja, Karta Praw Ubezpieczonego, Family Club, Klaster Anula, Oaza Pod Lasem.